Arsmote2016

Årsmötet 2016

Dagordning:

 1. Mötets öppnande- Ordförande öppnar mötet

 2. Mötets behörighet- Har mötet och dagordningen blivit korrekt utlyst?

 3. Val av mötets ordförande

 4. Val av mötets sekreterare

 5. Godkännande av dagordning

 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015

 8. Ekonomisk berättelse för 2015

 9. Revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 11. Verksamhets- och budgetplan för 2016

 12. Fastställande av medlemsavgift för 2016

 13. Val av styrelse

 14. Val av revisorer

 15. Val av valberedare

 16. Fråga kring stadgeändringar (se förslag nedan)
 17. Inkomna motioner

 18. Övriga frågor

 19. Mötets avslutande

Extra årsmöte

Extra kontituerande årsmöte utlyses då föreningens stadgar bör förändras på några punkter.

1. Mötets öppnande

2. Mötets behörighet

3. Val av mötets ordförande

4. Val av mötets sekreterare

5. Godkännande av dagordning

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

7. Beslut angående stadgeändringar enligt nedanstående förslag

8. Övriga frågor

9. Mötets avslutande

 

Följande punkter föreslås med ny förändring:

Paragraf 2: ”Föreningens målsättning är att driva kulturhus och sätta upp kulturevenemang, detta sker genom att erbjuda kulturaktiviteter för allmänheten, handledning samt scen- och konsertverksamheter.”

Paragraf 8: ”Årsmötet utser två revisorer.”

Paragraf 10: ”Ordinarie styrelsemöte hålls senast före mars månads utgång.”

 

Klicka på länken nedan för att läsa vår... 

Verksamhetsberättelse 2015 och Verksamhetsplan 2016